نرم افزار مدیریت پزشکی

نرم افزار مدیریت پزشکی دادکیننرم افزار مدیریت پزشکی دادکین تولیدی و عرضه شده شرکت دادکین رایان به شرح زیر است.

نرم افزار های دادکین:

نرم افزار درمانگاه دادکین

کار با انواع بیمه ها

امکان صندوق برای تمامی بخشها

معرفی بخشها و سرویسها یا خدمات قابل ارائه در هر بخش

تعیین تعرفه برای خدمات به ازای بیمه ها و بیمه های تکمیلی

پذیرش بیمار به صورت تک خدمت یا خدمات چندگانه

پرونده پزشکی

گزارشات متنوع مدیریتی، بیمه ای و صندوق و …

مشاهده دموی نرم افزار درمانگاه

نرم افزار جامع درمانگاه

علاوه بر امکانات نسخه پایه درمانگاهی میتوانید از امکاناتی نظیر:

پذیرش دندانپزشکی، پذیرش فیزیوتراپی، پذیرش رادیولوژی، پذیرش داروخانه، پذیرش آزمایشگاه و هر آنچه مرتبط با این پذیرشهاست بهره مند شوید

نرم افزار کلینیک دندانپزشکی دادکین

کار با انواع بیمه ها

امکان صندوق برای تمامی بخشها

معرفی بخشها و سرویسها یا خدمات قابل ارائه در هر بخش

تعیین تعرفه برای خدمات به ازای بیمه ها و بیمه های تکمیلی

پذیرش تخصصی دندانپزشکی بیمار به صورت تک خدمت یا خدمات چندگانه

پرونده پزشکی

گزارشات متنوع مدیریتی، بیمه ای و صندوق و…

ثبت ارجاعات به لابراتوار

ثبت تصاویر گرافی های داخل دهانی

نرم افزار رادیولوژی و سونوگرافی دادکین

کار با انواع بیمه ها

امکان صندوق برای تمامی بخشها

معرفی بخشها و سرویسها یا خدمات قابل ارائه در هر بخش

تعیین تعرفه برای خدمات به ازای بیمه ها و بیمه های تکمیلی

پذیرش تخصصی رادیولوژی بیمار به صورت تک خدمت یا خدمات چندگانه

پرونده پزشکی

گزارشات متنوع مدیریتی، بیمه ای و صندوق و …

ثبت گزارش یا تفاسیر تصاویر

قابل استفاده برای تمامی مراکز تصویربرداری

نرم افزار فیزیوتراپی دادکین

کار با انواع بیمه ها

امکان صندوق برای تمامی بخشها

معرفی بخشها و سرویسها یا خدمات قابل ارائه در هر بخش

تعیین تعرفه برای خدمات به ازای بیمه ها و بیمه های تکمیلی

پذیرش تخصصی فیزیوتراپی بیمار به صورت تک خدمت یا خدمات چندگانه

پرونده پزشکی

گزارشات متنوع مدیریتی، بیمه ای و صندوق و …

نرم افزار داروخانه دادکین

نرم افزار آزمایشگاه دادکین

برای مشاهده دموی نرم افزار مدیریت پزشکی دادکین از لینک روبرو استفاده کنید. دموی نرم افزار دادکین