ثبت POS دادکین

ثبت POS به صورت اتوماتیک و دستی در نرم افزار جامع درمانگاه و مطب دادکین